Lệnh

LệnhMiêu tả
/freeXem các trò chơi miễn phí hiện tại
/upXem các trò chơi miễn phí sắp tới
/helpSử dụng lệnh này nếu bạn cần trợ giúp
/inviteNhận liên kết mời của tôi
/voteBỏ phiếu cho tôi

Chỉ các thành viên có quyền quản lý máy chủ mới có thể sử dụng các lệnh sau:

LệnhMiêu tả
/set channelChọn một kênh, tôi sẽ đăng các trò chơi miễn phí mới trên đó
/set threadChọn một chủ đề, tôi sẽ đăng các trò chơi miễn phí mới trên đó
/set roleChọn một vai trò mà tôi sẽ ping khi có trò chơi mới miễn phí
/set languageChọn ngôn ngữ cho tin nhắn của tôi trên máy chủ này
/set currencyChọn đơn vị tiền tệ cho giá trò chơi trên máy chủ này
/remove channelXóa kênh đã đặt (hoặc chủ đề)
/remove roleXóa vai trò đã đặt
/settingsXem cài đặt
/testGửi tin nhắn kiểm tra đến kênh đã đặt và ping vai trò đã đặt