Lệnh

Lệnh Miêu tả
/free Xem các trò chơi miễn phí hiện tại
/up Xem các trò chơi miễn phí sắp tới
/help Sử dụng lệnh này nếu bạn cần trợ giúp
/invite Nhận liên kết mời của tôi
/vote Bỏ phiếu cho tôi

Chỉ các thành viên có quyền quản lý máy chủ mới có thể sử dụng các lệnh sau:

Lệnh Miêu tả
/set channel Chọn một kênh, tôi sẽ đăng các trò chơi miễn phí mới trên đó
/set thread Chọn một chủ đề, tôi sẽ đăng các trò chơi miễn phí mới trên đó
/set role Chọn một vai trò mà tôi sẽ ping khi có trò chơi mới miễn phí
/set language Chọn ngôn ngữ cho tin nhắn của tôi trên máy chủ này
/set currency Chọn đơn vị tiền tệ cho giá trò chơi trên máy chủ này
/remove channel Xóa kênh đã đặt (hoặc chủ đề)
/remove role Xóa vai trò đã đặt
/settings Xem cài đặt
/test Gửi tin nhắn kiểm tra đến kênh đã đặt và ping vai trò đã đặt