Hướng dẫn

Làm cách nào để thiết lập EpicFreeGames tự động thông báo về các trò chơi miễn phí?

Đầu tiên, đưa bot đến máy chủ của bạn.

Sau đó, đặt kênh bằng lệnh /set channel. Bot sẽ sử dụng kênh đó khi đăng các trò chơi miễn phí.

Và đó là nó! Bot sẽ gửi các trò chơi miễn phí hiện tại đến kênh bạn đã đặt. Bạn luôn có thể kiểm tra thiết lập của mình bằng lệnh /test.

Đang có những vấn đề?

Kiểm tra câu hỏi thường gặp hoặc tham gia máy chủ hỗ trợ của chúng tôi và chúng tôi sẽ giúp bạn!

Đặt vai trò

(không bắt buộc)

Bạn có thể đặt vai trò mà bot sẽ ping khi gửi thông báo. Đặt nó bằng lệnh /set role.

Vai trò cũng sẽ nhận được ping khi sử dụng lệnh /test, vì vậy bạn có thể kiểm tra xem mọi thứ có hoạt động hay không.

Thay đổi ngôn ngữ

(không bắt buộc)

Bạn có thể thay đổi ngôn ngữ mà bot sử dụng bằng cách sử dụng lệnh /set language.

Thay đổi tiền tệ

(không bắt buộc)

Bạn có thể thay đổi đơn vị tiền tệ mà bot sử dụng bằng cách sử dụng lệnh /set currency.